Speak Your Mind Levice

Úrovne a certifikáty

Celý program Speak Your Mind má 17 úrovní – Units. Každá úroveň je ďalej rozdelená na 10 lekcií – Lessons.

Speak Your Mind program sa riadi európskym štandardom (CEFR) a teda v každom momente svojho štúdia viete svojej úrovni Speak Your Mind priradiť úroveň podľa európskych štandardov.

urovne

Vďaka tomu že pracujeme s oveľa viacej úrovňami, môžeme zaraďovať študentov do skupín s oveľa väčšou presnosťou. U nás si študenti môžu byť istí, že sa učia v skupine s čo možno najvhodnejšou úrovňou ako aj najvhodnejšou rýchlosťou.

Nie je tajomstvom, že niekto si osvojuje cudzí jazyk rýchlejšie a niekto pomalšie. Čo je oveľa dôležitejšie je, že každý môže ísť rýchlosťou, ktorá mu najviac vyhovuje, pri ktorej najviac využije svoje schopnosti – a takýmto spôsobom organizujeme a vedieme všetky skupiny u nás.

Neoperujeme so žiadnymi pevnými cieľmi, ktoré by sme museli v určitom časovom rozmedzí dodržiavať. Každá skupina ide „svojou“ rýchlosťou – teda rýchlosťou, ktorá dáva najviac výsledkov, ani príliš rýchlo, ani príliš pomaly. Aj keď sa rýchlosti napredovania jednotlivých skupín líšia, so skúsenosti vieme povedať, že na dokončenie jednej úrovne – Unit je potrebných 20 až 30 50 minútových lekcií.

Akú úroveň potrebujete?

exam-chart-maleEurópsky štandard CEFR definuje 3 všeobecné skupiny, z ktorých každá je rozdelená ešte na 2 úrovne:

A – Základy

 • A1 – Úroveň začiatoční
 • A2 – Úroveň základná

B – Autonómia

 • B1 – Úroveň mierne-pokročilá
 • B2 – Úroveň stredne-pokročilá

C – Ovládanie

 • C1 – Úroveň pokročilá
 • C2 – Úroveň pokročilá alebo ovládanie jazyka na najvyššej úrovni

 

 

 

Popis úrovní

Európsky štandard CEFR popisuje pre každú úroveň, čo by ste mali byť schopní v angličtine robiť v počúvaní, hovorení, čítaní a písaní.

 • Počúvanie

  Dokážem rozoznať známe slová veľmi základné frázy týkajúce sa mňa a mojej rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne.

  Čítanie

  Rozumiem známym menám, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch.

  Ústna interakcia

  Dokážem komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že môj partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči a že mi pomôže sformulovať, čo ja sa pokúšam povedať. Dokážem klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti mojich základných potrieb alebo na veľmi známe témy.

  Samostatný ústny prejav

  Dokážem využívať jednoduché frázy a vetami opísať miesto, kde žijem a ľudí, ktorých poznám.

  Písanie

  Dokážem napísať krátku jednoduchú pohľadnicu, napríklad dokážem poslať pozdravy z dovolenky. Dokážem vyplniť formuláre s osobnými údajmi, napríklad uviesť svoje meno, štátnu príslušnosť a adresu na registračnom formulári v hoteli.

 • Počúvanie

  Dokážem porozumieť frázam a najbežnejšej slovnej zásobe vo vzťahu k oblastiam, ktoré sa ma bezprostredne týkajú (napríklad základné informácie o mne a rodine, nakupovaní, miestnej oblasti, zamestnaní). Dokážem pochopiť zmysel v krátkych, jasných a jednoduchých správach a oznámeniach.

  Čítanie

  Dokážem čítať veľmi krátke jednoduché texty. Dokážem nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad inzeráty, prospekty, jedálne lístky a časové harmonogramy a dokážem porozumieť krátkymi jednoduchým osobným listom.

  Ústna interakcia

  Dokážem komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Dokážem zvládnuť veľmi krátke spoločenské kontakty, dokonca aj keď zvyčajne nerozumiem dostatočne na to, aby som sám udržiaval konverzáciu.

  Samostatný ústny prejav

  Dokážem použiť sériu fráz a viet na jednoduchý opis mojej rodiny a ostatných ľudí, životných podmienok, môjho vzdelania a mojej terajšej alebo nedávnej práce.

  Písanie

  Dokážem napísať krátke jednoduché oznámenia a správy vzťahujúce sa na moje bezprostredné potreby. Dokážem napísať veľmi jednoduchý osobný list, napríklad poďakovanie.

 • Počúvanie

  Dokážem pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretávam v škole, práci, vo voľnom čase atď. Rozumiem zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne pomalý a jasný.

  Čítanie

  Rozumiem textom, ktoré pozostávajú z každodennej slovnej zásoby často používanej v každodennom živote alebo ktoré sa vzťahujú sa na moju prácu. Dokážem porozumieť opisom udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch.

  Ústna interakcia

  Dokážem zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Môžem nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, ktoré ma osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života (napríklad rodina, koníčky, práca, cestovanie, súčasné udalosti).

  Samostatný ústny prejav

  Dokážem spájať frázy jednoduchým spôsobom, aby som opísal skúsenosti a udalosti, svoje sny, nádeje a ambície. Stručne dokážem uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov. Dokážem vyrozprávať príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať svoje reakcie.

  Písanie

  Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú. Dokážem napísať osobné listy opisujúce skúsenosti a dojmy.

 • Počúvanie

  Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam a sledovať aj zložitú argumentačnú líniu za predpokladu, že téma mi je dostatočne známa. Dokážem pochopiť väčšinu televíznych správ a programov o aktuálnych udalostiach. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku.

  Čítanie

  Dokážem prečítať články a správy týkajúce sa aktuálnych problémov, v ktorých pisatelia alebo autori adoptujú konkrétne postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze.

  Ústna interakcia

  Dokážem komunikovať na takej úrovni plynulosti a spontánnosti, ktorá mi celkom umožňuje viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi. Dokážem sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory.

  Samostatný ústny prejav

  Dokážem prezentovať jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na moju oblasť záujmu. Dokážem vysvetliť svoje stanovisko na aktuálne otázky s uvedením výhod a nevýhod rozličných možností.

  Písanie

  Dokážem napísať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na moje záujmy. Dokážem napísať referát alebo správu, odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo proti nemu. Dokážem napísať listy, ktoré objasňujú, prečo sú niektoré udalosti a skúsenosti pre mňa osobne dôležité.

 • Počúvanie

  Rozumiem dlhšej reči aj keď nie je jasne štruktúrovaná a keď vzťahy sú iba naznačené, nie explicitne signalizované. Dokážem bez väčšej námahy porozumieť televíznym programom a filmom.

  Čítanie

  Rozumiem dlhým a zložitým faktickým a literárnym textom, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Rozumiem odborným článkom a dlhším návodom, dokonca aj keď sa nevzťahujú na moju oblasť.

  Ústna interakcia

  Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov. Dokážem využívať jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem presne sformulovať svoje myšlienky a názory a dokážem vhodne nadviazať na príspevky ostatných hovoriacich.

  Samostatný ústny prejav

  Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

  Písanie

  Dokážem sa jasne vyjadriť, dobre usporiadať text a odborne vyjadriť svoje stanoviská. Dokážem písať o zložitých predmetoch v liste, referáte, či správe a zdôrazniť, čo pokladám za najdôležitejšie. Dokážem zvoliť štýl podľa čitateľa, ktorému je text určený.

 • Počúvanie

  Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už je to naživo alebo z vysielania, dokonca aj keď je prejav rodeného hovoriaceho veľmi rýchly za predpokladu, že mám dosť času na to, aby som sa si zvykol na jeho výslovnosť.

  Čítanie

  Ľahko čítam v podstate všetky formy písaného jazyka vrátane abstraktných textov náročných svojou stavbou a jazykom, ako sú napríklad príručky, odborné články a literárne diela.

  Ústna interakcia

  Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a presne vyjadrovať jemné odtienky významu. Ak pri vyjadrovaní sa narazím na problém, dokážem sa vrátiť a preformulovať danú pasáž tak ľahko, že ostatní to ani nepostrehnú.

  Samostatný ústny prejav

  Dokážem podať jasný a plynulý opis alebo zdôvodnenie v štýle, ktorý sa hodí pre daný kontext a s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich.

  Písanie

  Dokážem napísať hladko plynúci text v príslušnom štýle. Dokážem napísať zložité listy, správy alebo články, ktoré prezentujú prípad s efektívnou logickou štruktúrou, ktorá pomôže príjemcovi všimnúť si dôležité body a zapamätať si ich. Dokážem napísať zhrnutia a recenzie o odborných prácach alebo literárnych dielach.

Pre rôzne jazyky existujú oficiálne skúšajúce centrá, ktoré organizujú skúšky a poskytujú certifikáty pre rôzne úrovne v danom jazyku. Oficiálne centrá pre angličtinu sú Cambridge(http://www.cambridgeenglish.org/) a Trinity (http://www.trinitycollege.co.uk/site/?id=263). Všetky skúšky sú nezávislé a neexistujú oficiálne autorizované školy pre prípravu na tieto skúšky.

Popis úrovní vo formáte PDF

Koľko času potrebujem na dosiahnutie určitej úrovne?

Je veľa vecí, ktoré majú na toto vplyv: talent, vek, motivácia, vzdelanie a samozrejme možnosti používať angličtinu mimo školu. Zo skúseností však už vieme priemerný počet hodín na dosiahnutie určitej úrovne.

CEFRKlasická výučbaSpeak Your Mind
A1 90-100 40 – 60
A2 180-200 90 – 130
B1 350-400 180 – 220
B2 500-600 300 – 360
C1 700-800 400 – 500
C2 1,000-2,000  

Vďaka jedinečnosti metódy Speak Your Mind a organizácií našich kurzov, dokážeme podstatne znížiť priemerný čas na dosiahnutie určitej úrovne. V priemere to predstavuje polovičný čas v porovnaní s oficiálne uvádzanými hodnotami.

skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií
skupinove-kurzy-anglictiny

Skupinové kurzy

Ponúkame výučbu angličtiny overenou a úspešnou metódou Speak Your Mind v malých skupinách pre všetky úrovne.

Viac informácií
individualne-kurzy-anglictiny

Individuálne kurzy

Individuálna výučba je ideálnym riešením nielen pre zaneprázdnených ľudí s nepravidelnou pracovnou dobou.

Viac informácií
anglictina-pre-firmy

Kurzy pre firmy

Pre majiteľov firiem, ktorí by chceli svojim zamestnancom poskytnúť kvalitné a zároveň zábavné kurzy angličtiny.

Viac informácií

SYM Levice

info@symlevice.sk
0948/144 234
0948/207 873

EnglishCentreSmall

SYM iPhone Aplikácia SYM Android Aplikácia